Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

บริการจัดส่ง

บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ฟรีถึงบ้านของท่าน

TRULYLATEX MATTRESS มีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราแท้ 100% Premium เกรด A ให้ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด


TRULYLATEX MATTRESS ยินดีจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านด้วยบริการที่หลากหลาย ตามความสะดวกของผู้รับ อาทิเช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือระบบ LogisPost, การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ, การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

ขั้นตอนการนัดหมาย วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และอัตราค่าบริการ

กำหนดนัดหมายวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จึงไม่มีนโยบายในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์คงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะส่งผลดีและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ลงไปในราคาสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่าท้องตลาดได้ และผู้ซื้อก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่จากสายการผลิตของโรงงานอยู่เสมอ

จากเหตุผลดังกล่าว TRULYLATEX MATTRESS จึงจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมถึงช่วงเวลาการผลิตตามลำดับขั้นของโรงงาน การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดหีบห่อ และกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายในการดำเนินงานจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ซื้อปลีก โดยจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดังนั้น ผู้ซื้อจะได้รับทราบกำหนดวันที่นัดหมาย เวลา และวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ จากเอกสารตอบรับและยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบตอบรับของ TRULYLATEX MATTRESS จะทำการจัดส่งผ่านอีเมล์และ/หรือโทรสาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที (ในเวลาทำการ) โดยเอกสารฯ ดังกล่าว จะระบุข้อมูลสำคัญ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคาสุทธิ กำหนดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ซื้ออาจจะสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก หรือในกรณีที่ระบบเอกสารฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS ได้กำหนดวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในวันและเวลาที่ผู้ซื้อไม่สะดวกในการรับผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีวิธีการจัดส่ง 4 รูปแบบดังนี้

1) การจัดส่งโดยรถบริการจัดส่งของ TRULYLATEX MATTRESS
2) การจัดส่งด้วยระบบ โลจิสโพสต์ พลัส ซึ่งเป็นบริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย
3) การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ
4) การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

อนึ่ง บริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเพียงพอต่อมวลของผลิตภัณฑ์ที่โดยปกติจะมีน้ำหนักระหว่าง 15-50 กิโลกรัมต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผลิตภัณฑ์และอาคารสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในสถานที่ของผู้รับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS (2 ท่าน) รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย (1 ท่าน) จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านภายในพื้นที่ชั้นล่างของสถานที่จัดส่งเท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราและท็อปเปอร์ยางพาราให้แก่ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

นอกจากนี้ กรณีมีความประสงค์จะรับผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง TRULYLATEX MATTRESS ยินดีมอบส่วนลดเพื่อเป็นค่าเดินทางสำหรับท่าน ในอัตรา 400 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มท็อปเปอร์ (Topper) และอัตรา 800 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่นอน (Mattress) โดยทุกผลิตภัณฑ์จะได้รับการหีบห่อในลักษณะของการพับเพื่อลดขนาด ซึ่งจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อการใช้งาน และสามารถวางบนเบาะหลังของรถยนต์ขนาดกลางได้