Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกนำเสนอที่นอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


TRULYLATEX MATTRESS มีผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A หลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมและความต้องการ มีให้เลือกถึง 3 ระดับความนุ่ม Medium, Firm และ ExtraFirm พร้อมด้วยความหนาอีก 3 ระดับ คือ 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซ็นติเมตร (6 นิ้ว) และ 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

การชำระเงิน

สะดวก ปลอดภัย ด้วยการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เพื่อให้การชำระเงินมัดจำและ/หรือค่าสินค้าเป็นไปโดยสะดวก ง่ายดาย และปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยท่านสามารถทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ถึง 2 แห่งได้ตามความสะดวกของท่าน


และทุกครั้ง หลังจากการชำระเงินมัดจำและ/หรือค่าสินค้า TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันการรับเงินมัดจำหรือเงินค่าสินค้า ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคและโทรสารให้กับท่านในทันที ภายหลังจากได้รับแจ้งการดำเนินการชำระเงินจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน

นโยบายการเรียกเก็บเงินค่าสินค้า

TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายการจัดเก็บเงินค่าสินค้าเป็นจำนวน 2 งวด โดยงวดแรกจะเป็นการเรียกเก็บเงินมัดจำในอัตราร้อยละ 30 จากมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หลังจากรับความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน และเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่อไปตามลำดับ (ยกเว้นหมอน และหมอนข้างยางพารา ซึ่งจะเรียกเก็บเต็มจำนวนตามมูลค่าผลิตภัณฑ์)

และสำหรับยอดจำนวนเงินคงเหลือในงวดที่ 2 นั้น TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการเรียกเก็บมายังท่านอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การหีบห่อแล้วเสร็จ และอยู่ในสถานะพร้อมสำหรับการจัดส่งให้แก่ท่าน

ขั้นตอนและวิธีการชำระเงิน

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการชำระเงิน อีกทั้งสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ TRULYLATEX MATTRESS จึงเลือกวิธีการชำระเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยสามารถทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ ตามความสะดวกของท่านดังต่อไปนี้

1) ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสะพานเหลือง ในนาม คุณอรอุมา เอี่ยมธีระไพบูลย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 011-2-39624-1
2) ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสะพานเหลือง ในนาม คุณอรอุมา เอี่ยมธีระไพบูลย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 005-2-38316-1

เมื่อท่านได้ดำเนินการชำระเงินมัดจำหรือเงินค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร (หรือระบบเครือข่าย ATM) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว TRULYLATEX MATTRESS ขอความกรุณาท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินมัดจำหรือเงินค่าสินค้าทางโทรศัพท์หมายเลข 086-554-3517, 083-704-2825 และ 0-2403-3573 และ/หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินดังกล่าวมายัง TRULYLATEX MATTRESS ผ่านทางโทรสารหมายเลข 0-2403-3573 หรือทางอีเมล์ที่ trulylatex@gmail.com โดย TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการจัดส่งเอกสารยืนยันการรับเงินมัดจำหรือเงินค่าสินค้า ผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคและโทรสารให้กับท่านในทันที ภายหลังจากได้รับแจ้งการดำเนินการชำระเงินจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ TRULYLATEX MATTRESS ยังยินดีให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด ผ่านระบบ Payment Gateway ซึ่งท่านจะสามารถทำการชำระเงินตามนโยบายการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าได้อย่างสะดวกและง่ายดายตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์ที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด ด้วยการเข้ารหัสระดับสากลที่ได้การรับรองมาตรฐานจาก PCI DSS (มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล สำหรับอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน) รวมถึงได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกด้วย

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด
TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด
TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด
TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด