Truly
Latex
086-554-3517

ด้วยแนวคิดที่ว่า “การนอนหลับที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ” TRULYLATEX MATTRESS จึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นอนและท็อปเปอร์ยางพารา รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนอน และแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการนอน ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A หลากหลายค่าความหนาแน่น ด้วยความสด ใหม่ จากสายการผลิตทุกวัน เพื่อนำท่านกลับสู่การดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ..อีกครั้ง


ด้วยความใส่ใจและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัจจัยทางกายภาพ รวมถึงความพึงพอใจที่แตกต่างกันของมนุษย์เรา ผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS จึงมีให้เลือกถึง 3 ระดับความหนาแน่น (Medium, Firm และ ExtraFirm) พร้อมความหนาอีกถึง 4 ระดับ คือ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว), 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว), 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) และ 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) เพื่อมอบความสุขและความสบายในการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงให้แก่ท่าน ด้วยสัมผัสเฉพาะแบบ Latex feel ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A เท่านั้น


และด้วยนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ทุกผลิตภัณฑ์ยางพาราของ TRULYLATEX MATTRESS จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตสด ใหม่ จากสายการผลิตสำหรับท่านโดยเฉพาะ มิใช่ผลิตภัณฑ์จากคลังจัดเก็บสินค้า โดยผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นงานตามเกณฑ์มาตรฐานด้วยความใส่ใจ และด้วยความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงจริยธรรมทางการค้า ผู้บริโภคจึงให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์คุณภาพของ TRULYLATEX MATTRESS มาโดยตลอด เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี

ทุกผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A รับประกันคุณภาพ 10 ปี


เว็บไซต์ TRULYLATEX.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สะดวกยิ่งขึ้นในการสื่อสารกับ TRULYLATEX MATTRESS ผ่าน App. Line เพียงแตะหรือคลิกที่สัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่ม TRULYLATEX MATTRESS เข้าสู่ App. Line ของท่าน แล้วสามารถสอบถามข้อมูล สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เสนอแนะ/ติชม และอื่น ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก หรือสามารถค้นหาจาก Line ID โดยใช้ชื่อ TRULYLATEX

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด TRULYLATEX MATTRESS ยินดีให้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด

Terms and Conditions

ข้อปฏิบัติและความรับผิดชอบในการใช้งานเวบไซต์

TRULYLATEX MATTRESS ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมายังท่าน ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพารา ซึ่งผลิตจากฟองยางพาราธรรมชาติแท้ 100% คุณภาพระดับ Premium เกรด A ของ TRULYLATEX MATTRESS และได้กรุณาให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในเวบไซต์ TRULYLATEX.com


เพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์ TRULYLATEX MATTRESS ใคร่ขอเรียนชี้แจงถึงนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในเวบไซต์ ซึ่งเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการใช้งานและลิขสิทธิ์

การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวบไซต์

ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงไว้ภายในเวบไซต์แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ก็ตาม ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลการใช้งานและการติดต่อ รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซด์นั้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ TRULYLATEX MATTRESS ซึ่งเป็นงานเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น หากบุคคลหรือนิติบุคคลใด กระทำการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก TRULYLATEX MATTRESS บุคคลผู้นั้นหรือนิติบุคคลนั้น จะต้องถูกดำเนินคดีและได้รับการดำเนินการตามกฎหมายสูงสุดตามที่ได้บัญญัติไว้โดยทันที

การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวบบอร์ด

สำหรับการใช้งานเวบบอร์ดของ TRULYLATEX MATTRESS เพื่อการถาม-ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ตรวจสอบสถานะของสินค้า การสั่งซื้อ การจัดส่ง ข่าวสาร และอื่น ๆ นั้น TRULYLATEX MATTRESS ขอเรียนชี้แจงถึงเงื่อนไขในการใช้งานดังต่อไปนี้

เนื่องจาก TRULYLATEX MATTRESS มิใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บบอร์ด ดังนั้น TRULYLATEX MATTRESS จึงจะถือว่าเว็บบอร์ดแห่งนี้เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการและเจ้าของข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดย TRULYLATEX MATTRESS อาจจะไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บบอร์ดได้ ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง TRULYLATEX MATTRESS และเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และรวมไปถึงบุคคลภายนอก

หากท่านพบข้อสงสัย หรือประสงค์จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ดูแลเวบไซต์

นโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก การจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการคืนเงิน

TRULYLATEX MATTRESS มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงความต้องการหรือความประสงค์ต่าง ๆ ในบางครั้ง อันอาจเกิดมีขึ้นภายหลังจากการตัดสินใจทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง TRULYLATEX MATTRESS และผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีที่จะดำเนินงานตามความประสงค์ของผู้ซื้อ ในการเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา ในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามที่ระบุในเอกสารตอบรับรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถปฏิเสธการรับผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งส่งมอบคืนกับเจ้าหน้าที่ได้ในทันที หรือทำการติดต่อแจ้งข้อมูลมายัง TRULYLATEX MATTRESS ได้ในทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us โดย TRULYLATEX MATTRESS จะดำเนินการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงตามที่ระบุในเอกสารตอบรับรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โดยเร็ว

ทั้งนี้ หลังจากผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว ผู้ซื้อจะยังคงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดย TRULYLATEX MATTRESS ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ จำนวน 30% ตามนโยบายการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์

นโยบายการจัดส่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ TRULYLATEX MATTRESS จึงไม่มีนโยบายในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์คงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็จะส่งผลดีและเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ลงไปในราคาสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ TRULYLATEX MATTRESS สามารถตรึงราคาสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำกว่าท้องตลาดได้ และผู้ซื้อก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่จากสายการผลิตของโรงงานอยู่เสมอ

จากเหตุผลดังกล่าว TRULYLATEX MATTRESS จึงจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อตามเงื่อนไขแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว จะครอบคลุมถึงช่วงเวลาการผลิตตามลำดับขั้นของโรงงาน การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดหีบห่อ และกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ TRULYLATEX MATTRESS มีนโยบายในการดำเนินงานจัดส่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ซื้อปลีก โดยจะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดังนั้น ผู้ซื้อจะได้รับทราบกำหนดวันที่นัดหมาย เวลา และวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ จากเอกสารตอบรับและยืนยันการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ซึ่งระบบตอบรับของ TRULYLATEX MATTRESS จะทำการจัดส่งผ่านอีเมล์และ/หรือโทรสาร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที (ในเวลาทำการ) โดยเอกสารฯ ดังกล่าว จะระบุข้อมูลสำคัญ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคาสุทธิ กำหนดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ผู้ซื้ออาจจะสามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อที่มียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำนวนมาก หรือในกรณีที่ระบบเอกสารฯ ของ TRULYLATEX MATTRESS ได้กำหนดวันที่และเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อในวันและเวลาที่ผู้ซื้อไม่สะดวกในการรับผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้หลากหลายช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

วิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS สามารถดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อได้ทุกวันพุธหรือพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ (หรือเลื่อนวันหากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีวิธีการจัดส่ง 4 รูปแบบดังนี้

1) การจัดส่งโดยรถบริการจัดส่งของ TRULYLATEX MATTRESS
2) การจัดส่งด้วยระบบ โลจิสโพสต์ พลัส ซึ่งเป็นบริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย
3) การจัดส่งด้วยรถประจำทางปรับอากาศ
4) การจัดส่งพัสดุโดยรถไฟ หรือบริษัทขนส่งสินค้าเอกชน

อนึ่ง บริการการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ TRULYLATEX MATTRESS จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเพียงพอต่อมวลของผลิตภัณฑ์ที่โดยปกติจะมีน้ำหนักระหว่าง 15-50 กิโลกรัมต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ และสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผลิตภัณฑ์และอาคารสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในสถานที่ของผู้รับ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ TRULYLATEX MATTRESS (2 ท่าน) รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการขนส่งของไปรษณีย์ไทย (1 ท่าน) จะทำการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านภายในพื้นที่ชั้นล่างของสถานที่จัดส่งเท่านั้น

TRULYLATEX MATTRESS สงวนสิทธิ์ในการเลือกวิธีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS ยินดีบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่นอนยางพาราและท็อปเปอร์ยางพาราให้แก่ท่านฟรีทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จึงไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

นโยบายการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์

TRULYLATEX MATTRESS มีความยินดีที่จะดำเนินการคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวน ในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อยังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต โดยผู้ซื้อสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกช่องทางตามความสะดวก ซึ่งสามารถรับชมรายละเอียดการติดต่อได้ที่เมนู Contact Us

ทั้งนี้ หลังจากผลิตภัณฑ์ตามรายการสั่งซื้อได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว ผู้ซื้อจะยังคงสามารถทำการยกเลิกความประสงค์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ โดย TRULYLATEX MATTRESS ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ จำนวน 30% ตามนโยบายการชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์